#16DaysJO

ابدؤوا التغيير بتوقيع العريضة

#16DaysJO

جرائم قتل النساء والفتيات في ازدياد
٣٨ جريمة قتل للنساء والفتيات هذا العام حتى الآن.
أوقفوا جرائم قتل النساء والفتيات! ابدؤوا التغيير بتوقيع العريضة: http://bit.ly/2eVBony
#16daysjo #16days #16DaysOfActivism